68. Tabloids

TMZzzzzzzzzzzzz. This was an angry episode.